Added on 20 december 2016 Category Podia
Samenwerking

Om invulling te geven aan de bezuinigingsopgave van de gemeente Amersfoort onderzochten Schouwburg Flint en De Lieve Vrouw in Amersfoort mogelijkheden tot samenwerking. Doel van deze samenwerking zou moeten zijn het realiseren van besparingen, nieuwe verdienmogelijkheden of anderszins verbeteringen in de bedrijfsvoering. Samen met Stephen Hodes van LAgroup voerde ik dit onderzoek uit. Eerst in de vorm van een quick scan, vervolgens in de vorm van een verdiepend onderzoek.

Vanuit de gemeente bestond er in eerste instantie de voorkeur voor een fusie, maar uit de  quick scan bleek dat dit weinig op zou leveren. Wij gingen vervolgens in het verdiepende onderzoek op zoek naar concrete samenwerkingsmogelijkheden en vertaalden deze naar financiële resultaten. Met medewerkers van beide organisaties gingen we in gesprek en liepen we alle mogelijkheden door. Het bleek moeilijk om wezenlijke besparingen of verdienkansen te identificeren omdat beide organisaties al behoorlijk lean and mean opereren. Wij raadden de gemeente daarom af de voorgenomen bezuiniging door te voeren. Een advies dat de gemeente opgevolgd heeft (zie ook dit artikel in het Algemeen Dagblad).

Dit was een buitengewoon interessant onderzoek, omdat het veel inzicht verschafte in de mogelijkheden en onmogelijkheden tot samenwerking tussen twee podia. Het onderzoek heeft daarnaast tot een toenadering tussen beide podia geleid, waardoor er een grotere kans is op inhoudelijke samenwerking in de toekomst.